Zespół badawczy

dr inż. Iwona Pełech

dr inż. Iwona Pełech

więcej...

dr inż. Anna Jędrzejewska

więcej...

dr inż. Ewelina Ciecierska

więcej...


dr inż. Magdalena Kwiatkowska

więcej...


dr inż. Agnieszka Piegat

więcej...


mgr inż. Agnieszka Kaczmarek

więcej...

 
 

Kierownik projektu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Technologia Chemiczna Nieorganiczna 

 

Dr inż. Iwona Pełech

Urodzona 25.11.1978r. w Nowogardzie. W roku 2007 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Badanie procesu nawęglania nanokrystalicznego żelaza węglowodorami”. Praca ta została również wyróżniona w konkursie na innowacyjną pracę doktorską, zorganizowanym przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Polską Fundację Przedsiębiorczości. Dr inż. Iwona Pełech od 1 października 2007r. pracuje w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W okresie od 01. 02. 2012r. do 31. 01. 2013r. odbyła staż naukowy w Laboratory of Catalysis and Materials, Associate Laboratory LSRE/LCM, Faculty of Engineering, University of Porto, Portugal finansowany przez Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

W obszarze jej aktywności naukowej znajdują się między innymi następujące zagadnienia: otrzymywanie i charakterystyka katalizatorów; kinetyka rozkładu węglowodorów na katalizatorach metali przejściowych; otrzymywanie, charakterystyka, oczyszczanie i modyfikacja nanorurek węglowych; zastosowanie nanorurek jako napełniaczy do polimerów; otrzymywanie i charakterystyka kserożeli oraz ich zastosowanie jako katalizatorów w procesie odwodornienia izobutanu w obecności tlenu. Interesuje się również zarządzaniem i marketingiem. W roku 2003 ukończyła Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Jest współautorką 40 publikacji w tym 37 z tzw. Listy Filadelfijskiej, 60 streszczeń konferencyjnych, 3 udzielonych patentów oraz 4 zgłoszeń patentowych. W okresie od 31 września 2008r. do 31 września 2011r. była kierownikiem grantu badawczego MNiSW pt. „Otrzymywanie kompozytów polimerowych z dodatkiem nanorurek węglowych o właściwościach magnetycznych i polepszonych właściwościach mechanicznych”, a także uczestniczyła jako wykonawca w dwóch innych projektach. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała w roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 nagrody indywidualne Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Wykonawca

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Technologia Chemiczna Nieorganiczna

 

Dr inż. Anna Jędrzejewska

Urodzona 09.06.1981r. w Szczecinku. W roku 2011 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: "Badania nad syntezą nanorurek węglowych w procesie chemicznego osadzania par". Podczas studiów doktoranckich odbyła trzymiesięczny staż  w Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden, Niemcy, gdzie zajmowała się syntezą i charakterystyką nanorurek węglowych otrzymanych metodą chemicznego osadzania par oraz laserowej ablacji na różnych katalizatorach. Realizowała również grant promotorski pt.: „Opracowanie syntezy nanorurek węglowych w procesie chemicznego osadzania par na katalizatorach zawierających metale ziem rzadkich”. Jako wykonawca brała także udział w innych projektach m.in. w projekcie RTN Marie Curie, „Multifunkcjonalne nanorurki węglowe do zastosowań biomedycznych”, realizowanym w ramach 6. Programu Ramowego – CARBIO. W okresie od 10.2010 do 09.2011 otrzymywała stypendium naukowe Prezydenta miasta Szczecin. Była laureatką konkursu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” organizowanego przez  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz współfinansowanego przez Unię Europejską.

Dr inż. Anna Jędrzejewska zajmuje się preparatyką katalizatorów do otrzymywania nanorurek węglowych, syntezą nanorurek węglowych metodą CVD, ich oczyszczaniem oraz funkcjonalizacją. Do badań wykorzystuje następujące metody: spektroskopię  Ramana; transmisyjną mikroskopię elektronową; termograwimetrię, spektrofotometrię absorpcji atomowej oraz spektrofotometrię optyczną. 

Jest współautorką 15 publikacji, 20 streszczeń konferencyjnych oraz 1 zgłoszenia patentowego.

 

Wykonawca

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Materiałowej

Nanokompozyty Polimerowe

 

Dr inż. Ewelina Ciecierska

Urodziła się 18 marca 1983 roku w Warszawie. W 2002 roku rozpoczęła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Ukończyła je w roku 2007, broniąc pracę magisterską pt.: „Trudnopalne nanokompozyty uretanomocznikowe otrzymywane ze związków glinoorganicznych”. Jej praca magisterska została wyróżniona w konkursach (Laureatka w XI  Konkursie Fiata, Laureatka I etapu Konkursu o nagrodę ABB - zakwalifikowanie do II Etapu Konkursu o Nagrodę ABB, obejmującego 50 najlepszych prac). W trakcie studiów brała udział w programie Sokrates-Erasmus. Od 03.2006 do 08.2006 studiowała na Technische Universität Dresden, Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik. W 2007 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów doktoranckich została laureatką konkursu o naukowe stypendium CAS/16/POKL (2010). W styczniu 2012 roku obroniła pracę doktorską pod tytułem: „Wytwarzanie, struktura i właściwości kompozytów na bazie polimerów epoksydowych modyfikowanych dodatkiem nanorurek węglowych”.  Jej rozprawa doktorska została wyróżniona w konkursie - Laureatka w XVI edycji Konkursu o Nagrodę Fiata. W trakcie studiów doktoranckich odbyła trzymiesięczny staż na Concordia University w Montrealu w Concordia Centre for Composites gdzie zajmowała się wytwarzaniem i badaniem właściwości kompozytów z dodatkiem nanorurek. Od 10.2012 jest zatrudniona na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Zakładzie Projektowania Materiałów. 

W obszarze jej aktywności naukowej znajdują się między innymi: wytwarzanie nanokompozytów typu żywice epoksydowe z dodatkiem nanorurek, dyspergowanie nanonapełniaczy w polimerach, analiza termiczna (TGA, TGA-IR, energia aktywacji procesu degradacji, DSC, DMA), badania mechaniczne, ocena dyspersji z zastosowaniem analizy obrazu. 

Dr inż. Ewelina Ciecierska jest autorką 6 publikacji. Rezultaty jej badań zostały zamieszczone w licznych  materiałach konferencyjnych. Jest także współautorką jednego patentu. Do tej pory uczestniczyła przy realizacji siedmiu projektów.

 

Wykonawca

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład Tworzyw Polimerowych

Tworzywa Polimerowe

 

Dr inż. Magdalena Kwiatkowska

Urodzona 19.02.1976r. w Szczecinie. Od początku swojej kariery naukowej związana jest z Instytutem Inżynierii Materiałowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W roku 2008 obroniła pracę doktorską pt.: „Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polimerowych z udziałem nanorurek węglowych”, która została wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki i nagrodzona przez Rektora ZUT w Szczecinie. Od 1 czerwca 2009r. pracuje na stanowisku adiunkta w IIM. W roku 2006 odbyła staż naukowy w Surrey University, UK w ramach Stypendium British Counsil dla Młodych Naukowców, a w latach  2007 – 2009 staż w Philips Applied Technologies – jednostce badawczej koncernu Philips w Holandii.    

W obszarze jej aktywności naukowej znajdują się między innymi: kompozyty polimerowe w osnowie termoplastów z udziałem nanocząstek różnego pochodzenia, otrzymywane metodą polimeryzacji in situ oraz kopolimery blokowe i mieszaniny reaktywne o właściwościach elastomerowych, również na bazie substratów z surowców odnawialnych. Dr inż. Magdalena Kwiatkowska brała również udział w pracach badawczych związanych z tribologią skóry i innych biomateriałów oraz technologią wytwarzania szyb ogniochronnych. 

Jest współautorką 20 publikacji pełnotekstowych, w tym 17 z tzw. Listy Filadelfijskiej, 20 streszczeń konferencyjnych oraz udzielonego patentu. W swojej karierze aktywnie uczestniczyła i uczestniczy w dziewięciu projektach badawczych, w tym czterech międzynarodowych. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała w roku 2009 i 2010 nagrody indywidualne Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Dr inż. Magdalena Kwiatkowska posiada w swoim dorobku również osiągnięcia dydaktyczno – organizacyjnie. Od roku 2010 kieruje projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego na uatrakcyjnienie kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunku Inżynieria Materiałowa (POKL 4.1.2). Aktywnie wspiera również Program Wymiany Studenckiej Erasmus organizując wizyty wykładowców z innych uczelni, prowadząc wykłady ze studentami z innych krajów oraz odwiedzając uczelnie współpracujące z ZUT. Swoją wiedzę i umiejętności wzbogaca o udział w dodatkowych szkoleniach i warsztatach w zakresie wnioskowania i zarządzania projektami unijnymi.

 

Wykonawca

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Instytut Polimerów, Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych

Technologia Tworzyw Sztucznych

 

Dr inż. Agnieszka Piegat

Urodziła się 26 listopada 1981 roku w Szczecinie. W roku 2000 rozpoczęła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na kierunku technologia chemiczna. W trakcie studiów wyjechała na semestralne stypendium w ramach programu Socrates- Erasum na Uniwersytet Bayreuth w Niemczech. W roku 2005 uzyskała dyplom ukończenia studiów o specjalności technologia tworzyw sztucznych, a od października tego samego roku rozpoczęła studia doktoranckie na tym samym wydziale. W trakcie studiów doktoranckich ukończyła studia podyplomowe „Biomateriały- Materiały dla medycyny” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów doktoranckich dr inż. Agnieszka Piegat odbyła również 2 miesięczny staż w Imperial College w Londynie w ramach stypendium przyznanego przez British Council. Była również laureatką programu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”. Pracę doktorską pt. “Synteza i właściwości nanostrukturanych układów polimerowych dla inżynierii tkankowej” obroniła z wyróżnieniem w 2010 roku. Również od 2010 roku jest zatrudniona w Instytucie Polimerów ZUT w Szczecinie. W okresie od listopada 2011 do kwietnia 2012 przebywała na stażu podoktorskim na Uniwersytecie Erlangen- Nurnberg. 

W obszarze jej zainteresowań i działalności naukowej znajdują się m.in.: otrzymywanie polimerów dla zastosowań biomedycznych i ich charakterystyka, synteza nanokompozytów w osowie elastomerów termoplastycznych i termoplastów, otrzymywanie hydrożeli polimerowych.

Jest współautorką 13 publikacji w tym 7 z IF, 30 streszczeń konferencyjnych, 1 udzielonego patentu. Wygłosiła również 4 referaty na konferencjach międzynarodowych. Od momentu ukończenia doktoratu uczestniczyła w 3 projektach badawczych, w tym jednym z zagranicznym partnerem przemysłowym, jako główny wykonawca.

 

Wykonawca

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Technologia Chemiczna Nieorganiczna

 

Mgr inż. Agnieszka Kaczmarek

Urodzona 02.01.1988r. w Szczecinie. W roku 2012 obroniła pracę magisterską pt.: „Zastosowanie żywic silikonowych do otrzymywania nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników mineralnych”. Od 1 października 2012r. jest uczestniczką studiów doktoranckich na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pracę doktorską pt.: „Badania materiałów węglowych stosowanych jako napełniacze tworzyw polimerowych” wykonuje w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Urszuli Narkiewicz.  

W obszarze jej aktywności naukowej znajdują się między innymi: otrzymywanie i charakterystyka katalizatorów; kinetyka rozkładu węglowodorów na katalizatorach metali przejściowych; otrzymywanie, charakterystyka, oczyszczanie i modyfikacja nanorurek węglowych; zastosowanie nanorurek jako napełniaczy do polimerów. Interesuje się również olfaktometryczną oceną uciążliwości zapachowej zakładów przemysłowych i oczyszczalni ścieków. Od stycznia 2012 jest aktywnym członkiem zespołu olfaktometrycznego Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Jest współautorką 2 publikacji oraz 8 streszczeń konferencyjnych.  Uczestniczyła w realizacji 6 projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy z przemysłem. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała w roku 2013 stypendium dla najlepszych doktorantów oraz w latach 2012-2013 została laureatką konkursu na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 
 

Projekt finansowany przez

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem